Niccolò Machiavelli

İtal­yan ta­rih­çi, po­li­ti­ka ve as­ker­lik ku­ram­cı­sı, oyun ya­za­rı ve dip­lo­mat Mac­hi­avel­li, Flo­ran­sa’da doğ­du. Ai­le­si, Flo­ran­sa’nın en zen­gin ve en seç­kin ai­le­le­ri­nin ara­sın­da sa­yı­lı­yor­du. Hu­kuk dok­to­ru olan ba­ba­sı ai­le­nin en yok­sul üye­le­rin­den bi­riy­di. Borç­la­rı­nı öde­ye­me­di­ği için ka­mu gö­re­vin­den ya­sak­lan­mış­tı ve mes­le­ği­ni giz­li­ce sür­dü­rü­yor­du. Mac­hi­avel­li bu yok­sul­luk ne­de­niy­le ye­te­nek­le­ri­ne uy­gun bir eği­tim gö­re­me­di. 1498 yı­lın­da Flo­ran­sa Cum­hu­ri­ye­ti ikin­ci sek­re­te­ri ol­du. 1500’de Fran­sa’ya gön­de­ri­le­rek ilk önem­li dip­lo­ma­tik gö­re­vi­ni üst­len­di.

1512’de Flo­ran­sa, Me­di­ci­ler’e tes­lim ol­du, cum­hu­ri­ye­te son ve­ril­di. Mac­hi­avel­li gö­rev­den alın­dı ve sa­ra­ya gir­me­si ya­sak­lan­dı. Me­di­ci­ler’e kar­şı bir komp­lo lis­te­sin­de adı geç­ti­ği için tu­tuk­lan­dı ve iş­ken­ce gör­dü. Ha­pis­ten çı­kın­ca yok­sul­luk için­de Flo­ran­sa ya­kın­la­rın­da­ki ba­ba­sın­dan kal­ma kü­çük bir mül­ke sı­ğın­dı. En ün­lü ya­pıt­la­rın­dan olan Il Prin­ci­pe’yi bi­tir­di.

1520’de Flo­ran­sa ken­ti­nin gün­lük ta­ri­hi­ni (Is­to­rie fi­oren­ti­ne) yaz­mak­la gö­rev­len­di­ril­di, al­tı yıl bo­yun­ca dü­zen­li bir bi­çim­de bu gö­re­vi­ni sür­dür­dü. 1521’de oyun ya­za­rı ola­rak ün­len­di. 1527’de ye­ni­den cum­hu­ri­yet ilan edil­di. Me­di­ci­ler’le iliş­ki­si ne­de­niy­le ye­ni yö­ne­ti­min gö­zün­den dü­şen Mac­hi­avel­li, ay­nı yıl kısa bir has­talık­tan son­ra Floran­sa’da öl­dü. Önem­li eser­le­ri, Ti­tus Li­vi­us’un İlk On Ki­ta­bı Üze­ri­ne Ko­nuş­ma­lar (Dis­cor­si sul­la pri­ma de­ca di Ti­to Li­vio), Sa­vaş Sa­na­tı Ko­nu­sun­da (Dell’ar­te del­la gu­er­ra), Ada­mo­tu (La Mand­ra­go­la), Prens (Il Prin­cipe).
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%30
Prens (Edebiyat Boy)
Niccolò Machiavelli

%30
₺126,00
₺88,20


%30
Prens (Cep Boy)
Niccolò Machiavelli

%30
₺96,00
₺67,20