• Guy

Guy De Maupassant

(d. 1850 - ö. 1893) Nor­man­di­ya kö­ken­li bir ai­le­nin oğ­lu­dur. İlk eği­ti­mi­ni ki­li­se­den al­dı an­cak gön­de­ril­di­ği ila­hi­yat oku­lun­da­ki ha­ya­ta ısı­na­ma­dı ve okul­dan ko­vul­du. Hu­kuk oku­ma­ya baş­la­dı, Fran­sız-Al­man­ya Sa­va­şı’nın çık­ma­sı üze­ri­ne gö­nül­lü ola­rak sa­va­şa ka­tıl­dı. An­ne­si, Gus­ta­ve Fla­ubert’in ya­kın dos­tuy­du ve ya­zar­dan oğ­luy­la il­gi­len­me­si­ni ri­ca et­miş­ti. Fla­ubert, Ma­upas­sant’ı Emi­le Zo­la, Henry Ja­mes gi­bi ün­lü ya­zar­lar­la da ta­nış­tır­dı. Fla­ubert’in ya­nın­da­ki çı­rak­lık yıl­la­rın­da yaz­dı­ğı öy­kü­le­ri ba­zı taş­ra der­gi­le­rin­de ya­yım­lan­dı ama asıl ünü­nü Les So­iré­es de Me­dan (Me­dan Ak­şam­la­rı) ad­lı ki­tap­ta bir öy­kü­sü­nün ya­yım­lan­ma­sıy­la ka­zan­dı. “Kar­to­pu” ad­lı bu öy­kü­sü Ma­upas­sant’ın bü­tün ha­ya­tın­da yaz­dı­ğı en iyi öy­kü­ler­den bi­ri sa­yı­lır.

1880-90 yıl­la­rı ara­sın­da ve­rim­li bir on yıl ge­çir­di. Bu sü­re için­de 300’e ya­kın öy­kü, al­tı ro­man ya­yım­la­dı. Öy­kü­le­ri­nin yay­gın ko­nu­la­rı Fran­sız-Al­man sa­va­şı, Nor­man­di­ya köy­lü­le­ri, Se­ine kı­yı­la­rın­da­ki ha­yat ve fark­lı sınf­lar­dan in­san­la­rın duy­gu­sal so­run­la­rıy­dı. Öy­kü­le­ri ge­nel ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de 1870-1890 ara­sı Fran­sız top­lu­mu­nun zen­gin bir pa­na­ro­ma­sı­nı su­nar, ken­di ha­ya­tın­dan oto­bi­yog­ra­fik iz­ler de ta­şır. Ge­ne­lev­le­re ve fa­hi­şe­le­re olan düş­kün­lü­ğü­nü eser­le­ri­ne açık­ça yan­sıt­mış­tır. Ma­upas­sant eser­le­rin­den iyi bir ge­lir sağ­la­dı ama be­den ve ruh sağ­lı­ğı git­gi­de bo­zul­du. İn­tihara kal­kışın­ca kapatıl­dığı akıl has­tanesin­de kırk üç yaşın­da öl­dü.

Yir­min­ci yüz­yı­lın ilk ya­rı­sın­da ya­za­ra olan il­gi azal­mış­sa da gü­nü­müz­de Ma­upas­sant hem her ke­si­me ses­le­nen hem de be­lir­li bir dü­ze­yi tut­tu­ran ye­ni bir öy­kü tü­rü­nün ya­ra­tı­cı­sı olarak kabul edilir.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%30
Bir Hayat
Guy De Maupassant

%30
₺66,00
₺46,20